آبگوشت خوری (52)

بشقاب میوه خوری (24)

پلوخوری فله ای (24)

خورش خوری فله ای (14)

دیس پلوخوری (12)

سس خوری (11)

سوپ خوری (63)

کاسه (22)

کره خوری (18)

ماست خوری (78)

نمک پاش (16)