پاستا خوری (11)

پیتزا خوری (8)

زیتون خوری (13)

مرغ خوری (11)