در حال نمایش 96 نتیجه

نمایش 1

نعلبکی چینی تقدیس طرح خاتون – زرشگی

340,000 تومان
نعلبکی چینی تقدیس طرح خاتون – زرشگی 6 عدد قطر : 12 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی تقدیس طرح خاتون – صورتی

340,000 تومان
نعلبکی چینی تقدیس طرح خاتون – صورتی 6 عدد قطر : 12 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی لورین ماهی سرمه ای

125,000 تومان
نعلبکی چینی لورین ماهی سرمه ای 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید

نعلبکی چینی لورین ماهی فیروزه

125,000 تومان
نعلبکی چینی لورین ماهی فیروزه 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟

نعلبکی چینی واتسون طرح خاتون – زرشگی

145,000 تومان
نعلبکی چینی واتسون طرح خاتون – زرشگی 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی واتسون طرح خاتون – صورتی

145,000 تومان
نعلبکی چینی واتسون طرح خاتون – صورتی 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی واتسون طرح ناصری – قرمز

140,000 تومان
نعلبکی طرح ناصری چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟

نعلبکی چینی پردیس طرح 1003 – فیروزه

6 عدد قطر : 12 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از خدمات اولیه فروشگاه ندهوم می

نعلبکی چینی پردیس طرح آوا

6 عدد قطر : 12 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از خدمات اولیه فروشگاه ندهوم می

نعلبکی چینی تقدیس طرح 7011

6 عدد قطر : 12 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از خدمات اولیه فروشگاه ندهوم می

نعلبکی چینی تقدیس طرح بلانکو – صورتی

نعلبکی چینی تقدیس طرح بلانکو – صورتی 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی تقدیس طرح بلانکو – فیروزه ای

نعلبکی چینی تقدیس طرح بلانکو – فیروزه ای 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست

نعلبکی چینی تقدیس طرح بلانکو – کرم

نعلبکی چینی تقدیس طرح بلانکو – کرم 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی تقدیس طرح بنفشه

نعلبکی چینی تقدیس طرح بنفشه 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟

نعلبکی چینی تقدیس طرح بهرو

نعلبکی چینی تقدیس طرح بهرو 6 عدد قطر : 12 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟

نعلبکی چینی تقدیس طرح خاتون – فیروزه ای

نعلبکی چینی تقدیس طرح خاتون – فیروزه ای 6 عدد قطر : 12 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست

نعلبکی چینی تقدیس طرح خاتون – کرم

نعلبکی چینی تقدیس طرح خاتون – کرم 6 عدد قطر : 12 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی تقدیس طرح نادین

نعلبکی چینی تقدیس طرح نادین 6 عدد قطر : 12 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟

نعلبکی چینی زیر لعابی – ایراد دار

لب پر شدگی های جزیی ، پخش شدگی رنگ از جمله ایرادات موجود در این نعلبکی ها می باشد. 4

نعلبکی چینی زیر لعابی – طرح B1

نعلبکی چینی زیر لعابی – طرح B1 6 عدد قطر : 11.5 cm در این سری از نعلبکی ها، روکش

نعلبکی چینی زیر لعابی – طرح B2

نعلبکی چینی زیر لعابی – طرح B2 6 عدد قطر : 11.5 cm در این سری از نعلبکی ها، روکش

نعلبکی چینی زیر لعابی – طرح B3

نعلبکی چینی زیر لعابی – طرح B3 6 عدد قطر : 11.5 cm در این سری از نعلبکی ها، روکش

نعلبکی چینی زیر لعابی – طرح B4

نعلبکی چینی زیر لعابی – طرح B4 6 عدد قطر : 11.5 cm در این سری از نعلبکی ها، روکش

نعلبکی چینی سه گل – بنفش

نعلبکی چینی سه گل – بنفش 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید

نعلبکی چینی سه گل – سبز

نعلبکی چینی سه گل – سبز 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید

نعلبکی چینی لورین مهسان فیروزه

نعلبکی چینی لورین مهسان فیروزه 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟

نعلبکی چینی واتسون طرح امیری – زرشکی

نعلبکی طرح امیری چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟

نعلبکی چینی واتسون طرح بهار آبی

نعلبکی طرح بهار چینی واتسون 6 عدد درجه سه قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی واتسون طرح بهار قرمز

نعلبکی طرح بهار چینی واتسون 6 عدد درجه سه قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی واتسون طرح خاتون – فیروزه ای

نعلبکی چینی واتسون طرح خاتون – فیروزه ای 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست

نعلبکی چینی واتسون طرح خاتون – قرمز

نعلبکی چینی واتسون طرح خاتون – قرمز 6 عدد قطر : 11.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی چینی واتسون طرح گل مرغی

Yنعلبکی طرح گل مرغی چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm نعلبکی چینی واتسون طرح گل مرغی نگران سالم

نعلبکی چینی واتسون طرح معینی – آبی

نعلبکی طرح معینی چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی چینی واتسون طرح معینی – زرشکی

نعلبکی طرح معینی چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی چینی واتسون طرح معینی – صورتی

نعلبکی طرح معینی چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی چینی واتسون طرح معینی – فیروزه ای

نعلبکی طرح معینی چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی چینی واتسون طرح معینی – قرمز

نعلبکی طرح معینی چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی چینی واتسون طرح معینی – مشکی

نعلبکی طرح معینی چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی چینی واتسون طرح ناصری – زرشکی

نعلبکی طرح ناصری چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی چینی واتسون طرح ناصری – سرمه ای

نعلبکی طرح ناصری چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی چینی واتسون طرح ناصری – فیروزه ای

نعلبکی طرح ناصری چینی واتسون 6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از

نعلبکی سمرقند چینی زرین

6 عدد قطر : 12.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟ تصور اینکه کارتنی به دست

نعلبکی طرح داستون چینی مقصود

6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از خدمات اولیه فروشگاه ندهوم می

نعلبکی طرح ساموئل چینی مقصود

6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از خدمات اولیه فروشگاه ندهوم می

نعلبکی طرح سیروانا چینی مقصود

6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از خدمات اولیه فروشگاه ندهوم می

نعلبکی طرح یولاندا طلا چینی مقصود

6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از خدمات اولیه فروشگاه ندهوم می

نعلبکی طرح یولاندا فیروزه چینی مقصود

6 عدد قطر : 11.5 cm ———————————————————————— تضمین سالم رسیدن محصول به دست مشتری از خدمات اولیه فروشگاه ندهوم می

نعلبکی گل گلستان چینی زرین

6 عدد قطر : 12.5 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون هستید ؟ تصور اینکه کارتنی به دست

نعلبکی نارسیس طلایی چینی زرین

6 عدد نعلبکی نارسیس طلایی سفید و بسیار سبک قطر : 13 cm نگران سالم رسیدن کالا به دست تون

نعلبکی در فرهنگ ایرانی

استفاده از نعلبکی از دیرباز در فرهنگ ایرانی جایگاه داشته و به همراه استکان حتما نعلبکی هم استفاده می شده است. در حال حاضر نیز در قهوه خانه ها یا کافه ها، نعلبکی وجود دارد. خیلی از مشتریان دلیل علاقه به خرید نعلبکی را میزبانی بهتر از پدربزرگ و مادر بزرگ ها  عنوان می کنند. به دست گرفتن راحت تر استکان با نعلبکی برای افراد مسن، از دیگر ویژگی های نعلبکی است. امروزه نعلبکی کاربرد دیگری نیز دارد و آن استفاده به عنوان یه وسیله تزئینی و یا کلکسیونی است. افراد بسیار زیادی در ایران و سراسر دنیا هستند که گنجینه بسیار ارزشمندی از نعلبکی ها را برای کلکسیون خود جمع آوری کرده اند.